Dla Twojej wygody dostępne 7 dni w tygodniu!

kontakt

+48 660 474 787

e-mail: Włącz JavaScript aby zobaczyć e-mail

Ubezpieczenia rolne

Oferta obejmuje szeroki zakres ubezpieczeń dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Budynki wchodzące w skład gospodarstwa z chwilą pokrycia dachem podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, trąby powietrzne, deszcz nawalny, podtopienie, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, lawina, tąpnięcie i upadek statku powietrznego.

Odpowiedzialność cywilna rolnika

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika i osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie – w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie mienia ruchomego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego

  • maszyny i sprzęt rolniczy
  • ziemiopłody złożone po zbiorach na przechowanie
  • zapasy i materiały
  • silosy
  • zwierzęta gospodarskie
  • agro-casco maszyn rolniczych i wolnobieżnych
  • odpowiedzialność cywilna rolnika z tytułu świadczenia usług osobom fizycznym, związanych z działalnością rolniczą
  • OC działalności agroturystycznej

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

Obejmuje padnięcie bydła lub koni w wyniku nieszczęśliwego wypadku, choroby lub zdarzenia losowego, gdy zwierzę padnie lub będzie konieczny ubój.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Zgodnie z polskim prawem, dotowane ubezpieczenia upraw zabezpieczają przede wszystkim przed skutkami anomalii pogodowych. Dotowane jest także ryzyko: huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, truskawek, drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych oraz warzyw gruntowych.