Dla Twojej wygody dostępne 7 dni w tygodniu!

kontakt

+48 660 474 787

e-mail: Włącz JavaScript aby zobaczyć e-mail

Pytania i odpowiedzi

Sprzedałeś auto, co dalej?

Obowiązkiem sprzedającego jest w ciągu 14 dni od daty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży powiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, przesyłając zawiadomienie o sprzedaży pojazdu lub kopię umowy kupna – sprzedaży.

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres mailowy: bozena.lojek@gmail.com
 • poczty tradycyjnej na adres:

  Ubezpieczenia Bożena Łojek
  ul. Sybiraków 22 lok. 6a, 18-400 Łomża

Co zrobić w sytuacji, gdy sprzedałeś auto za granicę?

W przypadku sprzedaży pojazdu za granicę należy dopilnować formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu.
W tym celu musisz udać się - najlepiej wraz z nabywcą - do wydziału komunikacji (Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego), aby wyrejestrować pojazd i otrzymać decyzję o wycofaniu go z ruchu drogowego.

Co się stanie, jeśli nie powiadomisz zakładu ubezpieczeń o sprzedaży?

W przypadku niepowiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, trzeba będzie ponieść solidarną odpowiedzialność wraz z nabywcą tego pojazdu za zapłatę składki od dnia zbycia pojazdu do momentu powiadomienia zakładu ubezpieczeń.

Kupiłeś auto z ważna polisą. Co w takiej sytuacji?

Po zakupie pojazdu można korzystać z polisy OC przez cały okres jej trwania lub wypowiedzieć ją w każdym dowolnym momencie aż do ostatniego dnia jej obowiązywania. Jeśli natomiast chcesz skorzystać z polisy do końca trwania umowy ubezpieczenia, musisz zgłosić się do najbliższej placówki, przedstawiciela danej firmy (której polisę posiadasz) i przepisać ją na siebie.

Jakie dokumenty powinieneś posiadać przy sobie, żeby przepisać polisę OC?

 • umowę nabycia
 • dowód rejestracyjny, jeśli przerejestrowałeś pojazd
 • prawo jazdy właściciela pojazdu / współwłaściciela
 • polisę, którą przekazał Ci zbywca

Musisz też być przygotowany na to, że niektóre zakłady ubezpieczeń dokonują rekalkulacji składki, którą przeprowadza się od dnia nabycia pojazdu do końca obowiązywania polisy z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających (tj. wieku właściciela czy współwłaściciela, ilości szkód wyrządzonych w ostatnim okresie) w ramach obowiązującej na dzień rekalkulacji taryfy składek.

Kiedy należy Ci się zwrot niewykorzystanej składki?

W przypadku zbycia pojazdu wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia, przechodzą na nowego właściciela. Może on w każdym momencie wypowiedzieć zawartą przez zbywcę polisę, a po stronie ubezpieczyciela generuje obowiązek zwrotu składki na rzecz dawnego właściciela.

Co istotne, składka powinna zostać zwrócona bez konieczności składania przez ubezpieczającego stosownego wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy, odstąpienia od niej lub rozwiązania z innych przyczyn.

Zwrot składki należy się także w sytuacji:

 • wycofania pojazdu z eksploatacji i przekazania do demontażu, należy jednak ten fakt udokumentować
 • udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany właściciela, np.: w razie utraty pojazdu w wyniku pożaru

Od dnia 11 lutego 2012 r. zwrot składki przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy OC nie jest skomplikowaną sprawą. Problemy mogą pojawić się tylko wtedy, gdy nie zachowamy odpowiednich terminów wypowiedzenia, które nakłada na nas Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać wypowiedziana po zakupie pojazdu bądź z chęci zmiany ubezpieczyciela.

Umowę ubezpieczenia wypowiadamy najpóźniej jeden dzień przed końcem trwania umowy ubezpieczenia. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej. Wypowiedzenie można wysłać listem poleconym, zachowując potwierdzenie nadania przesyłki, albo złożyć je osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń. Wypowiedzenie umowy złożone agentowi ubezpieczeniowemu uważa się także za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent działa.

Wypowiedzenie umowy OC nie dotyczy nabywcy. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta przez poprzedniego posiadacza pojazdu na nowych zasadach, tj. począwszy od dnia 11 lutego 2012 r., wówczas umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z końcem okresu ubezpieczenia, chyba, że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. Nabywca może to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia.